1. Definicje

.1. „Agencja” oznacza Profesjonalną Agencja Niań „Wonder Nannies” z siedzibą w Krakowie.
1.2. „Klient” oznacza każdą osobę, rodzica, członka rodziny lub osobę trzecią, która składa zapytanie do Agencji.
1.3. „Kandydat” oznacza każdą osobę, nianię, opiekunkę, guwernantkę, którą Agencja przedstawia Klientowi jako dostępnego do pracy.

2. Rejestracja i Akceptacja

2.1. Klienci i Kandydaci muszą wypełnić formularz rejestracyjny online lub podpisać Regulamin przed akceptacją przez Agencję.
2.2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online oznacza akceptację Regulaminu Agencji.

3. Przeprowadzanie Wywiadów

3.1. Klient zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość przed rozpoczęciem wywiadu.
3.2. Wywiady mogą odbywać się osobiście, przez telefon lub Skype.
3.3. Ewentualne koszty podróży kandydatów spoza Krakowa pokrywa Klient.

4. Obowiązki Klienta

4.1. Klient zobowiązuje się poinformować Agencję o nawiązaniu współpracy z Kandydatem. 4.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność zatrudnienia z obowiązującym prawem pracy.
4.3. Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Kandydatowi oraz za odprowadzenie odpowiednich składek podatkowych i ubezpieczeniowych.
4.4. Klient nie może przekazywać danych osobowych Kandydatów osobom trzecim.

5. Prawa i Obowiązki Kandydata

5.1. Kandydat dostarcza Agencji prawdziwe i dokładne informacje oraz referencje na żądanie Agencji. 5.2. Kandydat nie ujawnia swoich danych kontaktowych Klientowi podczas wywiadu. 5.3. Kandydat jest zobowiązany do informowania Agencji o każdej ofercie pracy otrzymanej bezpośrednio od Klienta.

6. Prawa i Obowiązki Agencji
6.1. Agencja działa jako pośrednik pomiędzy Klientem a Kandydatem, dokonując wstępnej weryfikacji Kandydatów.
6.2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wybór i zatrudnienie Kandydatów przez Klienta.
6.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

7. Opłaty

7.1. Opłaty Agencji są bezzwrotne.
7.2. Faktury muszą być opłacone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury i przed rozpoczęciem pracy przez Kandydata.

8. Polityka Zwrotów

8.1. Zwroty mogą być rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia pracy przez Kandydata.
8.2. Wnioski o zwrot muszą być złożone pisemnie.

9. Zakończenie Współpracy

9.1. Klient może zakończyć współpracę z Agencją w dowolnym momencie, opłaty pozostają bezzwrotne.
9.2. Kandydat może zrezygnować z usług Agencji bez dodatkowych kosztów.

10. Gwarancja

10.1. Agencja oferuje 3-miesięczną gwarancję na znalezienie nowej niani, jeśli pierwotnie zatrudniona niania zrezygnuje lub zostanie zwolniona.
10. 2. Warunki Gwarancji – Jeżeli niania zrezygnuje lub zostanie zwolniona w ciągu 3 miesięcy, agencja zobowiązuje się do znalezienia nowej niani bez dodatkowych opłat.

10. 3. Procedura

  • Klient musi zgłosić agencji potrzebę znalezienia nowej niani i dostarczyć uzasadnienie rezygnacji lub zwolnienia.
  • Agencja przeprowadza nową rekrutację, starając się znaleźć odpowiednią nianię jak najszybciej.

10. 4. Ograniczenia

  • Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których niania zostanie zwolniona z powodu naruszenia warunków umowy przez klienta lub w wyniku zmian w potrzebach klienta, niezwiązanych z nianią.

10.5 Dodatkowe Opłaty

  • Nowa rekrutacja jest bezpłatna, ale może obowiązywać jednorazowa opłata administracyjna.

Gwarancja ma na celu zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia z usług agencji.

11. Postanowienia Końcowe

11.1. Regulamin jest zgodny z prawem polskim i wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie.

Kontakt: Profesjonalna Agencja Niań „Wonder Nannies”
Tel: +48 728-487-870

Data obowiązywania od: 01.01.2024